บุคลากร

 

rmutrqa

 


นางศิริรัตน์  ภาศักดี

รองอธิการบดีพื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิ
กำกับดูแลงานประกันคุณภาพการศึกษา
Tel ::
Mail ::
 

 

 

นางสาวชฎาณัฎฐ์ ปิยะวิบูลย์
ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ
Tel :: 2162
Mail :: 

งานบริหารงานทั่วไป
 

 

 

นางสาวสุภารัตน์  ฤกษ์อรุณทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
Tel :: 2162
Mail :: 

 

 

 

นางทองดี ไตรจิตร
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
Tel :: 2163
Mail :: 

 

 

 

นางสาวพิชยา พันธุไพโรจน์
นักวิชาการศึกษา
Tel :: 2160
Mail :: 

งานประกันคุณภาพภายในภายนอก
 

 

 

นางสาวสุทราพร สงวนพานิช
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในภายนอก
Tel :: 2161
Mail :: 

 

 

 

นางสาวอรอนงค์ สุวรรณโน
นักวิชาการศึกษา
งานประกันคุณภาพภายในภายนอก
Tel :: 2161
Mail :: 

 

 

 

นายสมศักดิ์ นุ่มอุดม
นักวิชาการศึกษา
งานสารสนเทศด้านประกันคุณภาพ
Tel :: 2161
Mail :: somsak.n@rmutr.ac.th

งานบริหารคุณภาพสู่สากล
 

 

 

นายกุลพัทธ์ กุลชาติดิลก
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานบริหารคุณภาพสู่สากล
Tel :: 2160
Mail :: 

งานพัฒนาระบบและควบคุมบริหารงานคุณภาพ
 

 

 

นายเมธิชญญ์ ปรัชย์ชญางกุร
นักวิชาการศึกษา
หัวหน้างานพัฒนาระบบและควบคุมบริหารงานคุณภาพ
Tel :: 2160
Mail :: 

 

 

 

นายสิทธิชัย จินดาโสม
นักวิชาการศึกษา
งานบริหารความเสี่ยง
Tel :: 2160
Mail :: 

 

 

 

นายสมชาติ รุกขพันธ์
นักวิชาการศึกษา
งาน ก.พ.ร.
Tel :: 2160
Mail :: 

 

Posted in เกี่ยวกับเรา and tagged .