ป้องกัน: ฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพ 9 ฐาน

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

Read More

ผล กพร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

krut แจ้งผลการปฏิบัติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2556 (กพร.56) ดาวน์โหลดได้ที่นี่
 

                          

Read More

คำสั่งคณะกรรมการตรวจประเมินภายในปีการศึกษา 2556

krut คำสั่งคณะกรรมการตรวจประเมินภายในปีการศึกษา 2556 ระดับสาขา คณะ และสถาบัน
ดาวโหลด>>>

 

Read More

ประวัติความเป็นมา

qa2.tif IMG_6541
ประวัติความเป็นมาของสำนักงานประกันคุณภาพ
 

          สำนักงานประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 6 ที่กำหนดให้การประกันคุณภาพ เป็นเครื่องมือการบริหารและการกระจายอำนาจที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และสนองมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ...

Read More

นโยบายการประกันคุณภาพ

krut

 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้มีการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก โดยมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนั้น เพื่อให้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความชัดเจน เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน และมีความเข้าใจร่วมกันตั้งแต่ระดับสถาบัน คณะ ภาควิชา/สาขาวิชา จนถึงระดับผู้ปฏิบัติ สำนักงานประกันคุณภาพจึงได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้...
Read More