คำสั่งคณะกรรมการตรวจประเมินภายในปีการศึกษา 2556

krut คำสั่งคณะกรรมการตรวจประเมินภายในปีการศึกษา 2556 ระดับสาขา คณะ และสถาบัน
ดาวโหลด>>>

 

ประวัติความเป็นมา

qa2.tif IMG_6541
ประวัติความเป็นมาของสำนักงานประกันคุณภาพ
 

          สำนักงานประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวดที่ 6 ที่กำหนดให้การประกันคุณภาพ เป็นเครื่องมือการบริหารและการกระจายอำนาจที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และสนองมาตรา 3/1 ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ...

นโยบายการประกันคุณภาพ

krut

 

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้มีการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และภายนอก โดยมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องนั้น เพื่อให้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมีความชัดเจน เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน และมีความเข้าใจร่วมกันตั้งแต่ระดับสถาบัน คณะ ภาควิชา/สาขาวิชา จนถึงระดับผู้ปฏิบัติ สำนักงานประกันคุณภาพจึงได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้...

โครงสร้าง สปค.

โครงสร้างการบริหารงานของสำนักงานประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

structure chart qa_001

สถานที่ติดต่อ

Map
สำนักงานประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
96 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 73130
Tel. 02 441 6039  
Fax. 02 441 6000 ต่อ 2161