ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา และส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดจากการนำกิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์กรที่ดำเนินการ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงานในองค์กรในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0)  ในระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 ชั้น 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา โดยขอให้ผู้ส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดีเข้าร่วมประกวด สามารถส่งผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งนี้ >>>>>http://www.km11.rmuti.ac.th/ <<<<<

 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

 คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 60
 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

 

ITA

 ITA คืออะไร
  
คู่มือ ITA
 
คำประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 
คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 
กิจกรรม ITA
 
ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 

 

 

 

การจัดการความรู้ มทร.รัตนโกสินทร์

 คู่มือการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 แบบฟอร์มการจัดการความรู้
 องค์ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์