คำสั่ง ITA

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานของรัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พ.ศ. 2561 :: AdminQA
>>> ดาวน์โหลดที่นี่

ITA

 ITA คืออะไร
  
คู่มือ ITA
 
คำประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 
คณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 
กิจกรรม ITA
 
ป.ป.ช. ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ