องค์ความรู้ประจำปีการศึกษา 2560

การจัดการองค์ความรู้ปีการศึกษา 2560        

1. การจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพหลักสูตร :::>> รายละเอียด
2. โครงการค่ายผู้นำเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0  :::>> รายละเอียด
3. โีครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชนชาย บ้านมุฑิตา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม  :::>> รายละเอียด
4. กระบวนการสอนด้านภาษาต่างประเทศที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมต่อนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  :::>> รายละเอียด
5. การพัฒนาความรู้ด้านวิศวกรรมของนักศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ :::>> รายละเอียด
6. เทคนิคการเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ :::>> รายละเอียด
7. การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อเขียนตีพิมพ์บทความวิจัย และแนวทางการหาแหล่งตีพิมพ์บทความวิจัยที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ :::>> รายละเอียด
8. จรรยาบรรณการเขียนบทความวิจัย การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และจรรยาบรรณการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ :::>> รายละเอียด
9. ระบบบริการแจ้งซ่อม:::>> รายละเอียด

อนุมัติโครงการประกันคุณภาพ 5-6 กุมภาพันธ์

หนังสืออนุมัติโครงการประกันคุณภาพการศึกษา การอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 >>>ดาวน์โหลด<<<<