ใบสมัครเข้ารับอบรมผู้ประเมินภายใน

– ใบสมัคร เข้าร่วมโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 20-21 ธันวาคม 2560 ตามลิงค์นี้เลยครับ (ปล.ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้เข้าอบรมตามคุณสมบัตินะครับ สำหรับคนที่ยังไม่เคยอบรมที่ใดเลย หรือ ยังไม่เคยมีลิสต์ที่ไหนมาก่อน หรือยังไม่ได้เป็นผู้ประเมินนะครับ กำหนดปิดรับอบรมภายในวันอังคาร 12 ธันวาคม 2560) ::: โหลดที่นี่

เอกสารอบรมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารประกอบการอบรมโครงการประกันคุณภาพการศึกษา วันที่ 30 พฤศจิการยน – 1 ธันวาคม 2560
สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>>>

ข้อมูลส่วนกลางใช้ประกอบ SAR 59

 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2559  :: CR.กองบริหารงานบุคคล (รอข้อมูล)
     สรุปรวมบุคลากร 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
     คณะบริหารธุรกิจ
     คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
     คณะศิลปศาสตร์
     วิทยาลัยเพาะช่าง
     วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
     วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558  :: CR.กองบริหารงานบุคคล
 FTES  ปีการศึกษา 2559  :: CR.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (รอข้อมูล)
 FTES  ปีการศึกษา 2558  :: CR.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 ปฏิทินการศึกษา :: CR.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 จำนวนนักศึกษา 2/2559 ปีการศึกษา 2559  :: CR.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 จำนวนนักศึกษา 1/2559 ปีการศึกษา 2559  :: CR.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 จำนวนนักศึกษา 2/2558 ปีการศึกษา 2558  :: CR.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 จำนวนนักศึกษา 1/2558 ปีการศึกษา 2558  :: CR.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
ข้อมูลสรุปงานวิจัย ปีการศึกษา 2558 
 ฐานข้อมูล TQF (มคอ.)
 ข้อมูลหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร)
 ข้อมูลสาขาวิชา
 เอกสารการประชุมสภาวิชาการ

เอกสารประกันคุณภาพ

 เอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การอบรมผู้ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 1-2 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 
คำถามคำตอบ ด้านการประกันคุณภาพ
 คำอธิบายเพิ่มเติม คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 2557 (ณ วันที่ 4 ก.ค.59)
 การปรับปรุงเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ
 
 เอกสารประกอบการประชุมโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา :
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcome) แผนที่การกระจายความรับผิดชอบและการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และแนวทางการบริหารเกณฑ์ฯ   
 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  

 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559
 
การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการอุดมศึกษาไทยสู่สากล  
 
คำจำกัดความของผลงานทางวิชาการ
 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา
 แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา  
 แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และ
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558
 
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558