ประวัติสำนักงาน

                  สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวดที่ 6 ที่กำหนดให้การประกันคุณภาพเป็น เครื่องมือการบริหารและการกระจายอำนาจที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษาและสนองมาตรา3/1ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่5) พ.ศ. 2545 ที่กำหนดให้การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี ตลอดจนสนองนโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้>>>>