ข้อมูลส่วนกลางใช้ประกอบ SAR 59

 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2559  :: CR.กองบริหารงานบุคคล (รอข้อมูล)
     สรุปรวมบุคลากร 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์
     คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
     คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
     คณะบริหารธุรกิจ
     คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
     คณะศิลปศาสตร์
     วิทยาลัยเพาะช่าง
     วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
     วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
 ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2558  :: CR.กองบริหารงานบุคคล
 FTES  ปีการศึกษา 2559  :: CR.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (รอข้อมูล)
 FTES  ปีการศึกษา 2558  :: CR.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 ปฏิทินการศึกษา :: CR.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 จำนวนนักศึกษา 2/2559 ปีการศึกษา 2559  :: CR.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 จำนวนนักศึกษา 1/2559 ปีการศึกษา 2559  :: CR.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 จำนวนนักศึกษา 2/2558 ปีการศึกษา 2558  :: CR.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 จำนวนนักศึกษา 1/2558 ปีการศึกษา 2558  :: CR.สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
ข้อมูลสรุปงานวิจัย ปีการศึกษา 2558 
 ฐานข้อมูล TQF (มคอ.)
 ข้อมูลหลักสูตร (อาจารย์ประจำหลักสูตร)
 ข้อมูลสาขาวิชา
 เอกสารการประชุมสภาวิชาการ

Posted in DATA QA Center.