การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4),(ปค.5) :: AdminQA   
             
ดาวน์โหลดเอกสาร>>>>

Posted in ดาวน์โหลด, บริหารความเสี่ยง, ประชาสัมพันธ์.