ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>:: คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 :: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 :: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(o15) :: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล(o1ุ6) :: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (o35) :: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตในนองค์กร(o36) :: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: รายงานผลความเสี่ยงรอบ 12 เดือน (o37):: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (o38):: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปีงบประมาณ 2560-2564) (o39):: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: รายงานแผนฯ ปี 2564 รอบ 6 เดือน (o40):: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: รายงานแผนฯ ปี 2563 รอบ 12 เดือน (o41):: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: แผนปรับปรุงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2563 (o42):: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ (o42-1):: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: เล่มรายงานแผนปรับปรุง (o43):: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: ประกาศเจตจำนงสุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ :: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน :: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]

Posted in ITA, ดาวน์โหลด QA, ประชาสัมพันธ์.