คำสั่งการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา(รอบ 12 เดือน)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ::By AdminQA 22:06:64 
                      >>> Download File <<<

Posted in ดาวน์โหลด, ดาวน์โหลด QA, ประชาสัมพันธ์, สกอ., สกอ.63.