คำสั่งการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา(รอบ 12 เดือน)

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2563 ::By AdminQA 22:06:64 
                      >>> Download File <<<

ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>:: คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 :: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2562 :: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(o15) :: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล(o1ุ6) :: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (o35) :: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตในนองค์กร(o36) :: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: รายงานผลความเสี่ยงรอบ 12 เดือน (o37):: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (o38):: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ปีงบประมาณ 2560-2564) (o39):: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: รายงานแผนฯ ปี 2564 รอบ 6 เดือน (o40):: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: รายงานแผนฯ ปี 2563 รอบ 12 เดือน (o41):: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: แผนปรับปรุงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ 2563 (o42):: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ (o42-1):: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: เล่มรายงานแผนปรับปรุง (o43):: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: ประกาศเจตจำนงสุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ :: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]
>:: คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน :: [ข้อมูล ณ 27 เม.ย. 2564]

ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ข้อมูล ITA ปีการศึกษา 2563

คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 :: [ข้อมูล ณ 1 ก.ค. 2563]
แผนการปรับปรุงการดำเนินงาน จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562:: [ข้อมูล ณ 1 ก.ค. 2563]
รายงานผลตามแผนการปรับปรุงการดำเนินงาน ตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA)มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563:: [ข้อมูล ณ 1 ก.ค. 2563]
รายงานแผนปฏิบัตการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 12 เดือน
:: [ข้อมูล ณ 1 ก.ค. 2563]
รายงานแผนปฏิบัตการป้องกันและปราบปรามการทุจริต(พ.ศ. 2560-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน
:: [ข้อมูล ณ 1 ก.ค. 2563]
รายงานแผนบริหารความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :: [ข้อมูล ณ 1 ก.ค. 2563]
แผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 :: [ข้อมูล ณ 1 ก.ค. 2563]
ประกาศเจตจำนงสุจริต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 2563:: [ข้อมูล ณ 17 มิ.ย. 2563]
รายงานการประชุม เรื่องพิจารณารายงานผลการประเมินคุุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562:: [ข้อมูล ณ 17 มี.ค. 2563]
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานปี พ.ศ. 2562 (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
:: [ข้อมูล ณ 17 มี.ค. 2563]
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานปี พ.ศ. 2562 (สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ)
:: [ข้อมูล ณ 17 มี.ค. 2563]
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานปี พ.ศ. 2562 (สำนักส่งเสริมและงานทะเบียน)
:: [ข้อมูล ณ 17 มี.ค. 2563]
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานปี พ.ศ. 2562 (สำนักวิทยาเขตวังไกลกังวล)
:: [ข้อมูล ณ 17 มี.ค. 2563]
แบบฟอร์มการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ EIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก):: [ข้อมูล ณ 17 มี.ค. 2563]