หน่วยงานภายใน


 หน่วยงานภายใน  

กอง
 กองกลาง
 กองนโยบายและแผน 

  กองคลัง 
  กองบริหารงานบุคคล 
  กองพัฒนานักศึกษา 
  กองกิจการพิเศษ 
  กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์ 
  กองสหกิจศึกษา
ศูนย์
 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา
 ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม
 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
สำนัก
  สำนักงานอธิการบดี 

  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย 
   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานประกันคุณภาพ 

สำนักงานประชาสัมพันธ์ 
 สำนักงานนิติการ 
 สำนักงานออกแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม
 สำนักงานตรวจสอบภายใน 
 สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ 
 สำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล
สถาบัน
 สถาบันวิจัยและพัฒนา
 สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม
หน่วยงานอื่นๆ
 สภาคณาจารย์และข้าราชการ
 สภาวิชาการ
 สมาคมศิษย์เก่า
 ชมรมศิษย์เก่าราชมงคล
คณะ/วิทยาลัย
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 คณะบริหารธุรกิจ
 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 คณะศิลปศาสตร์
วิทยาลัยเพาะช่าง
 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์