องค์ความรู้ประจำปีการศึกษา 2561

การจัดการองค์ความรู้ปีการศึกษา 2561        

  1. การประหยัดเชื้อเพลิงชีวมวลในเตานึ่งสมุนไพรเพื่อการอบไอน้ำ:::>> รายละเอียด
  2. การเขียนบทคัดย่อและการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยโปสเตอร์และด้วยวาจา  :::>>รายละเอียด
  3. ระบบยืนยันตัวตนบัณฑิตสำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  :::>>รายละเอียด
  4. เทคนิคการวิจัยข้อมูลเชิงคุณภาพ :::>>รายละเอียด
  5.  การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาต่างประเทศยุค 4.0 ของคณะศิลปศาสตร์:::>>รายละเอียด

องค์ความรู้ประจำปีการศึกษา 2560


การจัดการองค์ความรู้ปีการศึกษา 2560        

1. การจัดการความรู้สู่การประกันคุณภาพหลักสูตร :::>> รายละเอียด
2. โครงการค่ายผู้นำเยาวชนนานาชาติในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 4.0  :::>> รายละเอียด
3. โีครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ณ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กเยาวชนชาย บ้านมุฑิตา อ.พุทธมณฑล
จ.นครปฐม  :::>> รายละเอียด
4. กระบวนการสอนด้านภาษาต่างประเทศที่มีประสิทธิผลและเหมาะสมต่อนักศึกษาปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  :::>> รายละเอียด
5. การพัฒนาความรู้ด้านวิศวกรรมของนักศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ :::>> รายละเอียด
6. เทคนิคการเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ :::>> รายละเอียด
7. การพัฒนาทักษะการเขียนบทความวิจัยเพื่อเขียนตีพิมพ์บทความวิจัย และแนวทางการหาแหล่งตีพิมพ์บทความวิจัยที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ :::>> รายละเอียด
8. จรรยาบรรณการเขียนบทความวิจัย การส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ และจรรยาบรรณการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติ :::>> รายละเอียด
9. ระบบบริการแจ้งซ่อม:::>> รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11

            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร หรือผู้ที่สนใจ เข้าร่วมการประชุมสัมมนา และส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดจากการนำกิจกรรมการจัดการความรู้ในองค์กรที่ดำเนินการ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการปฏิบัติงานในองค์กรในโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษา และสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการความรู้สู่การขับเคลื่อน Thailand 4.0” (Knowledge Management through the Driven of Thailand 4.0)  ในระหว่างวันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมตะโกราย 2 ชั้น 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา โดยขอให้ผู้ส่งบทความแนวปฏิบัติที่ดีเข้าร่วมประกวด สามารถส่งผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560
สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งนี้ >>>>>http://www.km11.rmuti.ac.th/ <<<<<

 

การจัดการความรู้ มทร.รัตนโกสินทร์


 คู่มือการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 แบบฟอร์มการจัดการความรู้
 องค์ความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์