เอกสารประกอบการบรรยาย EdPEx

เอกสารประกอบการบรรยายโครงการประกันคุณภาพการศึกษา การอบรมคุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนนการที่เป็นเลิศ EdPEx วันที่ 30 -31 ตุลาคม 2560  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ >>>>> เอกสารชุดที่ 1 ||  เอกสารชุดที่ 2

คุณภาพสื่อสากล


 คู่มือการประกันคุณภาพระดับสากล
  คู่มือ Manual for the Internal Quality Assurance for Higher Education Institutions 2014
  เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2558-2561 (EdPEx)
  คู่มือ : AUN-QA  ;;
                Guide to AUN-QA Assessment at Programme Level Version 3.0
                Guide to AUN Actual Quality Assessment at Programme Level
                 Guidelines for AUN Quality Assessment and Assessors V.2.0

 Ranking
  U-Multirank
  Webometrics Ranking 
  QS Rankings  
 THE Ranking 
 SCImago Ranking