ภาพกิจกรรม/โครงการประกันคุณภาพ


 [27-06-60] การประชุมคณะกรรมการ บริหารงานเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษ
 [23-06-60] ตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะวิชา (รอบ 9 เดือน) ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 [22-06-60] ตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะวิชา (รอบ 9 เดือน) ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 [20-06-60] ตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 ระดับคณะวิชา (รอบ 9 เดือน) ณ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และสำนักงานวิทยาเขตวังไกลกังวล 

 [16-06-60] ตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (รอบ 9 เดือน) ณ คณะศิลปศาสตร์
 [15-06-60] ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดี ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา)
 [15-06-60] ตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (รอบ 9 เดือน) ณ คณะบริหารธุรกิจ
 [14-06-60] ตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (รอบ 9 เดือน) ณ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์
 [13-06-60] ตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (รอบ 9 เดือน) ณ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
 [12-06-60] ตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (รอบ 9 เดือน) ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 [08-06-60] ประชุมเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2560
 [31-05-60] ตรวจประเมินคุณภาพรอบ 9 เดือนระดับหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว
 [30-05-60] ตรวจประเมินคุณภาพรอบ 9 เดือนระดับหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และสาขาวิศวกรรมโยธา 
 [29-05-60] ประชุมคณะกรรมการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1
 [30-05-60] ตรวจประเมินคุณภาพรอบ 9 เดือนระดับหลักสูตร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และสาขาวิศวกรรมโยธา 

 [25-05-60] ตรวจประเมินคุณภาพรอบ 9 เดือนระดับหลักสูตร วิทยาลัยเพาะช่าง 
 [24-05-60] ตรวจประเมินคุณภาพรอบ 9 เดือนระดับหลักสูตร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
 [23-05-60] ตรวจประเมินคุณภาพรอบ 9 เดือนระดับหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ 
 [22-05-60] ตรวจประเมินคุณภาพรอบ 9 เดือนระดับหลักสูตร คณะบริหารธุรกิจ 
 [18-05-60] ตรวจประเมินคุณภาพรอบ 9 เดือนระดับหลักสูตร วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 [17-05-60] ตรวจประเมินคุณภาพรอบ 9 เดือนระดับหลักสูตร วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ 
 [15-05-60] ตรวจประเมินคุณภาพรอบ 9 เดือนระดับหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 [02-05-60] โครงการการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นกิจกรรมที่เน้นฝึกประสบการณ์การการตรวจประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร
 [01-05-60] สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมเพื่อชี้แจงการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน (ต้นทุนต่อหน่วย) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

กิจกรรม ITA

[07/04/60] ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  :: คลิ๊กรายละเอียด>>>
[15/03/60]  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ต่อต้านคอร์รัปชั่น : ร่วมกันสู้ กอบกู้อนาคต :: คลิ๊กรายละเอียด>>>