ข่าวการศึกษา

บทความ/งานวิจัยด้านประกันคุณภาพ


 รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อกำกับติดตามการจัดการอุดมศึกษาตามกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและกรอบแผนอุดมศึกษา
 วิธีทำประกันคุณภาพการศึกษาตามแนวทางของ  ศ.ดร.อุทุมพร  จามรมาน
 การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล