Search for:
RMUTR QA

เกี่ยวกับเรา ABOUT US ABOUT USABOUT US

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประวัติสำนักงาน

ประวัติความเป็นมาของสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นโยบายคุณภาพ

นโยบายการดำเนินงาน บทบาท หน้าที่ของสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

บุคลากร

บุคลากร และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

RMUTR QA

การให้บริการSERVICE SERVICESERVICE

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

RMUTR QA

ข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์NEWS NEWSNEWS

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)

นโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy)
สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
งดรับ ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดในทุกเทศกาล
เพื่อรักษาวัฒนธรรมองค์กร และเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

นายสมศักดิ์ นุ่มอุดม ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ให้กับบุคลากรในสังกัดทุกคนไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เพื่อปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงการสร้างวัฒนธรรม นโยบาย (No Gift Policy) คือ (ปลุก-จิตสำนึก)/(ปลูก-ฝังค่านิยม)/(ปรับ-พฤติกรรม) ให้กับบุคลากรในหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 เรื่องการอบรมคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ วิทยากรโดย ผศ.ดร.นายสัตวแพทย์ธีระศักดิ์ พราพงษ์ ผ่านระบบ zoom meeting

ยกระดับพร้อมขับเคลื่อน MOVE UP RMUTR

เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งสังคมการประกอบการ (The leading University of Entrepreneurship)