เข้ารับการตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 คณะบริหารธุรกิจ เข้ารับการตรวจติดตามการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (รอบ9เดือน) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์