มทร.รัตนโกสินทร์ ประกาศต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ

มทร.รัตนโกสินทร์ ประกาศต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ